Algemene Voorwaarden BIM BV

 

Algemeen deel††

 

Artikel 1 - Definities

†††††† In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan BIM BV opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2Opdrachtnemer: BIM BV

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstand≠koming, de inhoud, en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en BIM BV gesloten overeenkomsten.

2.2Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

 

Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen

3.1Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht BIM BV niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.

3.2Aanbiedingen van BIM BV zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.

3.3Aanbod en aanvaarding als bedoeld onder 3.2, dienen schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 4 - Prijs

4.1Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

4.2De prijs die BIM BV voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

 

Artikel 5 - Betalingstermijn

5.1Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

5.2Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door BIM BV is vereist.

5.3Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim, de wettelijke rente verschuldigd.

5.4Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is opdrachtgever voorts gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van BIM BV, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van Ä 75,00.

 

Artikel 6 - Intellectuele eigendom

6.1Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt BIM BV het auteursrecht op de door haar geleverde prestatie alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriŽle eigendom op de door haar geleverde presta≠tie.

6.2De opdrachtgever is verplicht BIM BV te vrijwaren tegen aanspraken op grond van inbreuk op eigendoms-, octrooi-, en auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectue≠le of industriŽle eigendom betreffende de uitvoering van de overeen≠komst.

 

Artikel 7 - Geheimhouding

7.1BIM BV is gehouden tot geheimhouding van alle informatie welke verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 8 - Overmacht

8.1Tekortkomingen van BIM BV kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het maatschappe≠lijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

8.2Tekortkomingen door BIM BV in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van brand, ongeval, ziekte, uitvoerbeperkingen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop BIM BV geen invloed kan uitoefenen, worden aangemerkt als niet aan BIM BV toe te rekenen en geven opdracht≠gever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadever≠goeding.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid; Vrijwaring

9.1De aansprakelijkheid van BIM BV voor schade uit hoofde van de overeen≠komst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

9.2BIM BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, uit welke oorzaak dan ook, en door wie ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid BIM BV onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van BIM BV beperkt tot de overeengekomen prijs.

9.3BIM BV is niet aansprakelijk voor letselschade, uit welke oorzaak dan ook, en door wie ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid BIM BV onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn. In een dergelijk geval is het bepaalde in artikel 9.2 niet van toepassing en is de aansprakelijkheid van BIM BV beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

9.4De aansprakelijkheid van BIM BV is gelimiteerd tot Ä 250.000,00.

9.5BIM BV is tevens niet aansprakelijk voor informatiedragers van welke aard ook, aan haar ter beschikking gesteld voor de nakoming van de overeenkomst.

9.6BIM BV is niet aansprakelijk voor kosten of schaden, van welke aard ook en door wie ook geleden, welke het gevolg zijn van het transport of de verzending van informatie(dragers). Hieronder is mede begrepen de aflevering van de prestatie uit de overeenkomst.

9.7Indien BIM BV terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en BIM BV alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

 

Artikel 10 - Afwijking

10.1Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig geschieden op schriftelijke wijze.

 

Artikel 11 - Strijd algemeen deel en bijzonder deel

11.1In geval van strijd tussen het algemene deel en het bijzondere deel van de algemene voorwaarden geldt laatstgenoemd deel.

 

Artikel 12 - Geschillenbeslechting

12.1Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en BIM BV dan wel nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde nederlandse rechter.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

13.1De overeenkomst tussen opdrachtgever en BIM BV wordt beheerst door het nederlandse recht.

 

Bijzondere deel aangaande personeelsbeheer

 

Artikel 14 - Overeenkomst

14.1Onder de overeenkomst van personeelsbeheer wordt onder andere begrepen: salarisverwer≠king, salarisadministratie, personeelsadministratie en personeelsregistratie.

14.2De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de opdracht door BIM BV, dan wel op het moment waarop BIM BV aanvangt met de werkzaamheden.

14.3De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van ťťn jaar. De overeenkomst loopt van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar. Overeen≠gekomen werkzaamheden welke uit deze overeenkomst voortvloeien zullen ongeacht een beŽindiging van rechtswege op 31 december, door BIM worden nagekomen.

14.4In afwijking van artikel 14.3 zal een overeenkomst aangegaan na 1 januari eindigen op 31 december daaropvolgend.

14.5De overeenkomst zal, tenzij deze met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 is beŽindigd, telkenma≠le stilzwijgend worden verlengd voor de duur van ťťn jaar.

 

Artikel 15 - BeŽindiging

15.1De overeenkomst kan slechts worden beŽindigd middels opzegging vůůr 1 oktober van een kalender≠jaar.

15.2De opzegging kan slechts geschieden per aangetekende brief.

15.3Indien de opdrachtgever niet op de voorgeschreven wijze opzegt en nalaat de overeengekomen gegevens voor verwerking te verstrekken, dan wel een zeer gering aantal gegevens aanbiedt in verhouding tot hetgeen was overeengekomen en de opdrachtnemer daaruit in redelijk≠heid mag afleiden dat de opdrachtgever de overeenkomst kennelijk wenst te beŽindigen, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van een boete. Deze boete is vastgesteld op 80% van de gefactureerde bedragen in de 12 maanden voorafgaand aan de kennelijke beŽindiging zulks met een minimum van Ä 500,00.

15.4De in artikel 15.3 vastgestelde boete laat onverlet overige vorderingen van BIM BV voortvloeiende uit de overeenkomst dan wel voortvloeiende uit de wet strekken≠de tot schadevergoeding.

15.5Ieder der partijen kan de overeen≠komst slechts tussentijds beŽindigen middels ontbinding, indien de wederpartij, na een redelijke termijn volgende op een schriftelijke deugdelijke ingebrekestel≠ling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeien≠de uit de overeenkomst.

15.6Buitengerechtelijke ontbinding dient plaats te vinden middels aangetekend schrijven.

15.7In afwijking van het bepaalde in artikel 15.5 en 15.6 kan BIM BV de overeenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring ontbinden indien:

†††††† -opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel aan opdrachtgever sursťance van betaling wordt verleend;

†††††† -opdrachtgever niet anderszins in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen;

†††††† -onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beŽindigd.

†††††† BIM BV zal nimmer gehouden zijn tot enige schadevergoeding wegens bovenstaande beŽindiging.

 

Artikel 16 - Proefproduktie

16.1De eerste drie produkties voor een opdrachtgever door BIM BV gelden als proefprodukties

16.2De proefproduktie-periode geeft de opdrachtgever de mogelijkheid inzicht te krijgen in de door BIM BV te leveren diensten alsmede in de door BIM BV gehanteerde werkwijze.

16.3De proefprodukties gelden als deugdelijk, indien uiterlijk ťťn maand na de laatste proefproduktie geen schriftelijk tegenbericht is ontvangen.

16.4Partijen hebben het recht om gedurende de proefperiode de overeenkomst te beŽindigen zonder dat daarbij de bepalingen van artikel 15 van toepassing zijn, tenzij er geen mededeling in de zin van artikel 16.3 heeft plaatsgevon≠den.

16.5De proefprodukties zullen door BIM BV in rekening worden gebracht tegen de normale tarieven.

 

Artikel 17 - Informatiedragers

17.1Door de opdrachtgever ingezonden informatiedragers dienen te voldoen aan door BIM BV op grond van verwerkbaarheid gestelde of later te stellen eisen.

17.2Indien aan BIM BV gegevens worden aangeboden die onjuist of onvolledig zijn, of waarvan de vastlegging niet voldoet aan de door BIM BV gestelde eisen, zal BIM BV voor door haar verrichte werkzaamheden, ook al zijn deze voor de opdrachtgever van geen of minder waarde, niettemin recht hebben op volledige betaling.

17.3Aanlevering van gegevens die niet voldoen aan de daaraan door BIM BV gestelde eisen en die aanleiding zijn voor extra werkzaamheden door BIM BV geven haar het recht deze in rekening te brengen.

 

Artikel 18 - Onderzoek bij aflevering

18.1De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of BIM BV de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden BIM BV er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient voornoemd onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering. BIM BV is steeds gerechtigd een ondeugdelijke prestatie te herstellen.

18.2De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen de gestelde termijn te doen.

18.3De prestatie van BIM BV geldt in ieder geval als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

18.4Wanneer de opdrachtgever de oorzaak van fouten niet kan vinden, kan hij BIM BV vragen hem bij het opsporen ervan behulpzaam te zijn. Het uitzoeken van fouten zal in het algemeen slechts geschieden, indien de opdrachtgever voldoende maatregelen heeft genomen om controle mogelijk te maken, zoals het bewaren van alle invoerdata, vastleggingsverslagen alsmede volledige produkties. De kosten van een dergelijk onderzoek zullen, met een minimum van Ä 25,00 per geval, ten laste komen van de opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek blijkt, dat de oorzaak van de fouten uitsluitend te wijten is aan onjuiste handelingen van medewerkers van BIM BV en/of aan onjuiste werking van de door BIM BV gebruikte apparatuur en programmatuur, in welk geval niets verschuldigd zal zijn.

 

Artikel 19 - Termijn van levering

19.1Een door BIM BV opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. BIM BV is, ook bij een overeenge≠komen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.

19.2 De binding van BIM BV aan de eventueel overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever en BIM BV wijziging in de specificaties van de opdracht zijn overeengekomen. Partijen zijn gehouden in dergelijk geval een nieuwe termijn overeen te komen. Indien partijen geen nieuwe termijn overeenkomen is het bepaalde van artikel 19.1 van toepassing.

19.3BIM BV is gerechtigd de overeengekomen termijn te wijzigen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden wordt aangeleverd, welke BIM BV tot meer werkzaamheden noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

19.4De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door BIM BV gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door BIM BV mogelijk te maken.

 

Artikel 20 - Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

20.1Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtgever zijn beroep of bedrijf uitoefent.

20.2BIM BV is niet gehouden de door haar verrichte prestatie in gedeelten af te leveren.

20.3De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door BIM BV verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren prestatie weigert in ontvangst te nemen.

20.4Iedere aflevering van de door BIM BV verrichte prestatie geschiedt onder voorbehoud van de eigendom van de stoffelijke zaken welke aan de aflevering verbonden zijn. Het eigendom gaat over op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

 

Artikel 21 - Eigendom

21.1Programma's, bestanden en documentaties zijn en blijven eigendom van BIM BV. Kennis en ideeŽn voor werkwijzen en ontwikkeling van programmatuur die BIM BV vergaart in haar kontakten met opdrachtgevers en derden kunnen door BIM BV vrijelijk gebruikt worden.

 

Artikel 22 - Opleiding

22.1De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen, dat voor het onderhouden van kontakt met BIM BV over de uitvoering van de werkzaamheden, medewerkers worden aange≠wezen welke voldoen aan de door BIM BV gestelde eisen.

 

Artikel 23 - Tarieven

23.1Ongeacht offertes is, respectievelijk blijft een opdracht onderworpen aan de tarieven, zoals die op het moment van aanvaarden van een opdracht door BIM BV gelden, respectievelijk later worden gewijzigd.

23.2BIM BV is gerechtigd de overeenge≠komen prijs te verhogen wanneer door opdracht≠gever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestand wordt aangeleverd, welke BIM BV tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

23.3Indien overheidsmaatregelen wijzigingen in computerprogrammatuur noodzakelijk maken, zullen de hiermee gemoeide kosten afzonder≠lijk door BIM BV in rekening worden gebracht.

23.4BIM BV heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen indien kostenstijgingen zulks noodzakelijk maken, met dien verstande dat opdracht≠gever het recht heeft, om in geval van een doorgevoerde prijsverhoging binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, de overeenkomst te beŽindigen. Prijsverhogingen welke zijn doorgevoerd na die termijn geven opdrachtgever geen grond voor voortijdige beŽindiging.

 

Artikel 24 - Aansprakelijkheid

24.1BIM BV sluit iedere aansprakelijkheid uit ten opzichte van controlerende en wetgevende instanties voor de toegepaste administratie- en berekeningsmethoden. Opdracht≠gever blijft hiervoor volledig aansprakelijk.

 

 

Bijzonder deel aangaande incassobemiddeling en juridische advisering

 

Artikel 25 - Incasso-overeenkomst

25.1Ingevolge de incasso-overeenkomst rust op BIM BV de plicht om voor risico en voor rekening van de opdrachtgever zijn aangebrachte vorderingen, inclusief rente en incassokosten, bij zijn debiteur(en), buitengerechtelijk en/of gerechtelijk te incasseren.

25.2De incasso-overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

25.3Opdrachtgever dient in te staan voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Kosten welke ontstaan als gevolg van de onjuistheid van verstrekte gegevens zijn voor rekening van opdrachtgever.

25.4Door een incasso-overeenkomst met BIM BV wordt de bevoegdheid van de opdrachtgever om zelf betaling van de debiteur in ontvangst te nemen niet beperkt, zij het dat BIM BV het recht heeft om opdrachtge≠ver hetzelfde in rekening te brengen als het geval zou zijn indien de debiteur aan BIM BV zou hebben betaald.

25.5Op de opdrachtgever rust de verplichting om bij betaling aan opdrachtgever door zijn debiteur, BIM BV hiervan per omgaande op de hoogte te stellen.

†††††† De door BIM BV nodeloos gemaakte kosten als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 26 - Machtiging

26.1Opdrachtgever verleent aan BIM BV volmacht om op te treden als gemach≠tigde en in die hoedanigheid in naam van en voor rekening van opdrachtgever als zodanig incasso≠werkzaamheden te verrichten.

26.2De in art. 26.1 genoemde volmacht omvat de bevoegdheid van BIM BV om:

†††††† -al datgene te doen dat zij ter uitvoering van de incasso-overeenkomst noodzakelijk acht;

†††††† -overeenkomsten aan te gaan met de debiteur over een betalings≠regeling;

†††††† -namens opdrachtgever ťťn of meer gerechtelijke procedures aanhangig te maken, om voort te gaan totdat een einduitspraak is verkregen, en elke lopende procedure op ieder moment te beŽindigen;

†††††† -opdracht te geven aan derden, zoals aan een deurwaarder of advocaat, om voor de opdrachtgever op te treden, inbegrepen een opdracht om al datgene te verrichten wat vereist is om tenuitvoerlegging van een gerechte≠lijk vonnis te verkrijgen.

26.3BIM BV zal slechts na uitdrukkelij≠ke schriftelijke machtiging van opdracht≠gever overgaan tot een gerechtelijke procedure. Opdrachtge≠ver aanvaardt alsdan aansprake≠lijkheid voor alle met de gerechtelij≠ke incasso gemoeide kosten.

26.4Een overeenkomst i.d.z.v. art. 25.1 alsmede het geven van een machtiging i.d.z.v. art. 26.1 verplicht BIM BV overigens op geen enkele wijze om een gerechtelijke procedure aanhangig te maken. Het besluit hierover is volledig ter beoordeling aan BIM BV.

 

Artikel 27 - Kosten en tarieven

27.1Opdrachtgever is aan BIM BV vanaf het moment van het verstrekken van de op≠dracht kosten verschul≠digd overeenkomstig het bepaalde in het door BIM BV gehanteerde kosten- en tarievenoverzicht welke bij deze voorwaar≠den zijn gevoegd.

27.2BIM BV verplicht zich om naar beste kunnen en binnen de redelijkheid en billijkheid de in artikel 27.1 genoemde kosten op de debiteur te verhalen.

 

Artikel 28 - Betaling

28.1BIM BV is gerechtigd ontvangen deelbetalingen onder zich te houden totdat de volledige som is geÔncas≠seerd.

 

Artikel 29 - Juridische advisering

29.1Voor juridische advisering en begeleiding van gerechtelijke procedures geldt een uurtarief.