- Incasso
 
Home
Interim management
Incasso


BIM, de Incasso Professional die u bijstaat in uw Incassoproblematiek.

U ondervindt wel eens problemen bij het incasseren van openstaande vorderingen. Meestal bent u in staat deze problemen zelf op te lossen. Er zijn echter altijd enkele debiteuren, die ondanks excuses en vage beloften, niet betalen. Zij profiteren van de kwetsbaarheid van de onderliggende handelsrelatie.

Immers, u bent terughoudend, indien het gaat om het nemen van 'harde incasso maatregelen'. U denkt daarbij aan mogelijke contracten in de toekomst. U aarzelt met het inschakelen van een incassobureau. Onbekendheid met en negatieve berichten over de werkwijze van incassobureaus zijn daar debet aan. U ziet het inschakelen van een incassobureau dan ook als een maatregel 'in last resort'.

Het kan ook anders! Het juiste incassobureau kan uw partner bij uitstek zijn, wanneer het gaat om het incasseren van uw achterstallige vorderingen.

Een goed incassobureau kost u weinig tot niets. BIM is zo'n incassobureau. Wat kost onze incassobemiddeling dan wel?
Wij hebben heeft daarover een duidelijk standpunt. In principe kost een bemiddeling u niets. De incassokosten worden door de rechtspraak gezien als schade, die u heeft geleden als gevolg van het in gebreke blijven van de debiteur. Schade die doorgaans door BIM kan worden verhaald op uw wanbetalende debiteur.

Wanneer zijn er wel kosten aan incasso- bemiddeling verbonden? In die gevallen waarbij de debiteur wel de hoofdvordering voldoet, doch nalaat de gemaakte incassokosten te voldoen.

U betaalt dan de incassokosten, dit betekent, dat u doorgaans nog zo'n 75 tot 85 % van uw oorspronkelijke vordering ontvangt. U kunt er echter voor kiezen deze kosten middels rechtelijke tussenkomst alsnog te verhalen op de debiteur. Alleen indien de debiteur geen verhaal biedt, bent u een beperkt bedrag aan administratiekosten verschuldigd.

Transparante incassostrategie van BIM
BIM incasseert in nauw overleg met u. In elk stadium weet u precies, waar wij mee bezig zijn. Kortom transparant. Voorafgaande aan de daadwerkelijk incassering wordt de door BIM voorgestane strategie met U besproken. Kernbegrippen in onze strategie zijn: duidelijkheid, doortastendheid en vastberadenheid.

Duidelijkheid
Duidelijkheid voor u als cliŽnt. Duidelijkheid over de kosten, duidelijkheid over wat wij voor u kunnen doen. Geen valse beloften, geen mooie verhalen. Immers die heeft U al voldoende gehoord! Uiteraard willen wij een aantal zaken van u weten. Hoe meer wij weten hoe sneller wij de opdracht voor U kunnen afwerken.

Bijvoorbeeld:
- Is de vordering opeisbaar?
- Is er sprake van een duurzame relatie met debiteur?
- Is de debiteur reeds aangemaand?
- Hanteert u algemene voorwaarden?
- Beschikt u over de juiste persoons- of
ondernemingsgegevens van de debiteur?
- Heeft de vordering de juiste persoon bereikt?

Doortastendheid
Onwillige debiteuren kennen vele manieren om hun betalingsverplichting te ontlopen. Slechts doortastend optreden zal hen tot betaling bewegen. Daartoe hoort het devies: vreemde ogen dwingen. Vanaf het moment dat u de opdracht geeft tot incassering van uw openstaande vordering, lopen alle kontakten met uw debiteur via BIM. Dit voorkomt onnodige belasting voor u en schept duidelijkheid naar de debiteur toe. De debiteur wordt op zakelijke wijze door BIM benaderd. Hij wordt geconfronteerd met de openstaande vordering en verzocht binnen een door ons gestelde termijn te betalen, met inbegrip van de door u gederfde rente alsmede de door BIM gemaakte incassokosten.

Vastberadenheid
Indien de sommatie niet het gewenste effect sorteert, wordt de debiteur persoonlijk benaderd. In verreweg de meeste gevallen komt de debiteur dan alsnog tot betaling dan wel wordt er een betalingsregeling getroffen. In die gevallen dat de debiteur de vordering betwist, nemen wij kontakt op met onze cliŽnt. Geen moment verslapt de druk op de debiteur. Eventueel wordt na overleg een gerechtelijke procedure ingeleid.

De kracht van de incassoprofessionals van BIM, is vastberadenheid en overtuiging gekoppeld aan een hoog kennisniveau, terwijl u als cliŽnt precies weet waar wij mee bezig zijn en wat het u maximaal kan kosten.

Incasso en Algemene Voorwaarden
De verhaalbaarheid van de met een incasso gemoeide kosten wordt voor een groot deel bepaald door het al dan niet opnemen van een goede incassobepaling in de voorwaarden. Door uw voorwaarden op te stellen dan wel aan te passen conform de daaraan door Wet en Rechtspraak gestelde eisen beperkt u derhalve onnodige kosten risico's.


jurisprudentie