BIM - Jaarwerk 2002 in januari 2003

 

Bij de u toegezonden Jaaroverzichten, kaarten voor de Belastingdienst,  Jaarloonopgaven voor de Bedrijfs­vereniging (of de oude kaarten, indien de bedrijfsvereniging niet met de standaard jaarloonopgave meedoet) en de Jaaropgaven voor de Werknemers dient u een aantal controles uit te voeren. Wij verzoeken u vóór verzending na te gaan, of er in uw personeels­bestand werknemers voor­komen, waarop afwijkende codes van toepassing zijn.

 

Wij verwijzen hiervoor naar de "Handleidingen Loon­belasting, premie volksverzekeringen en premies werknemers­verzekeringen 2002 en 2003" en naar de "Handleiding voor het invullen van de loon­belasting­kaarten 2002" van de belasting­dienst en naar de uitgave "Jaarloon­opgave 2002: Informatie over het invullen van de jaarloon­opgaven voor Gak Nederland bv" of "Jaaropgave 2002" van Cadans of de invul­instructie van een andere bedrijfs­vereniging (o.a. SFB en SFS). Zonodig moet u met de pen correcties en/of aanvullingen aanbrengen.

 

 

1. Kaarten voor de Belastingdienst (zie ook bijgaande coderingstabel)

 

U moet van de Belastingdienst de kaarten van elkaar losmaken en met het door u nog in te vullen formulier: "Opgaaf Loon­belasting­kaarten 2002" naar de belasting­dienst sturen. Meestal heeft de belastingdienst u daarvoor al een portvrije enveloppe toegezonden. Wilt u nog op de volgende coderingen letten:

 

Inkomenscode: standaard wordt door ons 15 ingevuld.

-    Voor directeuren (indien de omschrij­ving "beroep" met "DIRECT..." of "DIREKT..." begint): code 13 voor wel verzekerde directeuren of code 17 voor niet verzekerde directeuren.

-    Indien geen WAO-premie is berekend wordt code 14 ingevuld.

-    Indien het beroep begint met "PENSIOEN" wordt code 21 ingevuld.

Andere afwijkingen zijn bij ons niet bekend en dienen apart aan ons te worden opgegeven, of naderhand door u met de hand te worden gewijzigd/aangevuld.

 

Code Loonbelastingtabel:

Indien de omschrijving "beroep" met ANONIEM, THUISWER of ARTIEST begint wordt 940, 210, 220 resp. 222 ingevuld. Andere codes zijn niet aan ons bekend. Dat zijn de codes die beginnen met de cijfers

-    3 (=alleen premie­plichtig),

-    5 (=alleen belasting­plichtig),

-    6 (=geen AWBZ) en

-    7 (=alleen AWBZ),

en van de "tabellen voor speciale groepen werknemers" de codes

-    221 (=buitenlandse sporters met verhoogd tarief),

-    224 (=buitenlandse artiesten),

-    225 (=buitenlandse beroepssporters),

-    226 (=alleen AWBZ),

-    227 (=alleen AWW),

-    228 (=alleen AOW/AWW),

-    250 (=bijstands ­percentage tarief),

-    251 (uitkeringen WIK-percentagetarief),

-    999 (=overige gevallen en geen tabel toe­gepast).

                                                                                                                                             

Coderingen Speciale Aanduidingen:

De codes 01, 03, 04 en 64 zijn aan ons bekend en kunnen door ons worden ingevuld. De overige codes moet u zelf nog invullen. Denk daarbij vooral aan: thuiswerkers (12 en 13), scholieren­regeling (28), fooien (41) en personeelslening (43). Voor volgend jaar kunt u die ook aan ons opgeven, zodat wij ze voor u kunnen invullen.

 

2. Jaaropgaven voor de Werknemers

 

Standaard wordt door ons voor de code premie volksverzekeringen: 0 ingevuld. Tevens kunnen wij code 220 of 222 invullen. Andere afwijkingen zijn bij ons niet bekend en dienen naderhand door u met de hand te worden gewijzigd/­aangevuld.

 

 

3. Jaarloonopgaven voor Bedrijfsvereniging

 

U moet de kaarten van elkaar losmaken en naar de bedrijfsvereniging sturen. Meestal heeft uw bedrijfs­vereniging u daarvoor al een portvrije enveloppe toegezonden. Voor Cadans dient u ook nog een formulier in te vullen en is een antwoordnummer beschikbaar.

 

 

Behalve voor de Bouw (SFB/SFS: 003), GAK-Bakkers (015), en Cadans (018 en 023) hebben wij de vereenvoudig­de Jaarloon­opgaven 2002 aangemaakt. Deze zijn vrijwel volledig. U behoeft alleen nog te letten op de volgende code spec.aan­duidingen:

 

1.  Amateur-musici/artiesten voor wie "artiest zijn" geen hoofdberoep is (alleen BV 022 en 026): code 20

 

2.  WAO-uitkering via de werkgever, werknemer niet meer in loondienst:

     - werknemer verzekeringsplichtig voor WW, ZW, WAO èn ZFW:                                  code 25

     - werknemer alleen verzeke­ringsplichtig voor WW, ZW, en WAO:                                code 26

 

3.  Vutter: dit jaar uitsluitend VUT-uitkeringen èn verplicht verzekerd voor ZFW:                 code 30

 

4.  Wet inschakeling werkzoekenden: Voorbereidingsovereenkomst: cursist ontvangt

     alleen vergoeding: alleen ZFW-premie                                                                        code 30

 

5.  Tipgeld (geen fooien)                                                                                            code 70

 

Indien u dit jaar een aanvulling hebt gegeven op een ZW- of WAO-uitkering die de werknemer zelf rechtstreeks via de bedrijfs­vereniging heeft ontvangen, dan moet u het aantal dagen, waarop de aanvulling betrekking heeft, invullen èn het bedrag van de uitkering, waaròp u hebt aangevuld (dus niet de door u verstrekte aanvulling zelf, dat bedrag moet in het loon SVW zijn begrepen!), nog handmatig op de jaaropgave invullen.

 

4. Kaarten voor Bedrijfsvereniging (SFB, GAK-Bakkers, GAK-Horeca en Cadans)

 

Naast de opmerkingen onder "Jaarloonopgaven" volgen nog speciale wensen van enkele bedrijfs­verenigingen:

 

003 SFB/SFS: o.a.: de juiste beroepencode (3 cijfers), laatste vier cijfers van het registratienummer (volg­nummer), de CAO-code.

 

015 GAK/Bakkers: Code wel/niet BPF en wel/niet VUT en "Bedrag A" en gewerkte uren op jaar­basis.

 

022 GAK/Horeca: Code wel/niet BPF en wel/niet SOHOR (=VUT-regeling Horeca).

 

018 Cadans: De juiste beroepencode (2 cijfers), CAO-code (00 en dan twee cijfers);

 

023 Cadans: De juiste beroepencode (2 cijfers) of de eerste negen letters van het beroep, code "uitzonderingen" (langdurig werklozen en/of gemoedsbezwaarden), code "verzekerd ABP", en code "speciale aanduidingen";