BIM - Update  van  februari  2002

 

1. Correctie voorschotnota aan de bedrijfsvereniging

 

Wij herinneren u er nogmaals aan, dat u tijdig een tussentijdse loonsomopgave aan de bedrijfs­vereniging moet doen, indien het premieloon per sociale verzekeringswet meer dan 5% en ten minste ε 2269 hoger is dan het premieloon waarop de voorschotnota is gebaseerd. U moet dat doen binnen drie maanden nadat een wijziging is opge­treden waardoor uw loonsom wijzigt. U voorkomt daarmede een boete van tenminste 10%. Het is gebleken, dat de bedrijfsverenigingen na jarenlange dreigementen nu daadwerkelijk officiële waar­schuwingen en flinke boetes gaan uitdelen. Helaas blijken ook enkele van onze cliënten (ondanks onze regelmatige waarschuwingen in BIM ‑ Update) door deze boetes te zijn getroffen. Neem derhalve tijdig maatregelen en zorg voor een aangepaste voorschotnota. De over 2001 aan de bedrijfs­vereniging toegezonden jaaropgave wordt niet als zodanig beschouwd! Ten behoeve van de controle kunt u gebruik maken van het bij iedere productie meegeleverde totalen-staat of ons om hulp vragen.

 

 

5. Minimumlonen per 1 januari 2002

 

Met ingang van 1 januari 2002 zijn de minimumlonen weer verhoogd. Indien er bij uw bedrijf lonen op het minimum­loon zijn gebaseerd, dan kunt u deze via het mutatieformulier voor de stamgegevens aanpassen. U kunt ook ons verzoeken de stamgegevens na te lopen en, indien nodig, de minimumlonen aan te passen.

 

Klik hier om de minimumlonen per maand bij volledige arbeidstijd (dat is de tijd, zoals die in uw bedrijf gebruikelijk is: bijvoorbeeld 40, 38, 37½, 36 of 35 uren) te raadplegen.

 

 

3. Door u in te vullen aangifte Loonbelasting en Premie volksverzekeringen

 

Bij iedere loonproductie leveren wij een conceptaangifte voor de Loonbelasting en Premie volksverzekeringen. U kunt deze aangifte overnemen op de door u aan de belastingdienst toe te sturen opgave. Indien bij u van toepassing, moet u de door ons gemaakte conceptaangifte nog aanvullen met de vragen 2b t/m 3m.

 

De meest voorkomende vragen zijn: 2b: Spaarloon (tarief 15%), 2d: Spaarpremie (tarief 15%) en 3a: Afdracht­vermindering lage lonen. De vragen 2b en 2d kunt u heel gemakkelijk invullen met behulp van de journaal­posten. U neemt 15% van de daarop voorkomende bedragen bij de "groep" waaronder de spaarlonen en de spaarpremies op de lonen worden ingehouden. Voor de Afdrachtvermindering lage lonen kunt u gebruik maken van het speciaal daarvoor door ons vervaardigde overzicht. Desgewenst kunnen wij het invullen van uw aangifte voor u verzorgen.