BIM - Update  van  januari  2002

 

1. Omzetten van salarisbedragen van NLG naar EUR

 

Wij zetten alle in het salarisbestand voorkomende bedragen bij de overgang naar 2002 automatisch om naar EURO's, door de bestaande bedragen te delen door de officiële omrekeningsfactor: 2,20371 en dan rekenkundig af te ronden.

 

 

2. Voorbereiding codering kaarten voor de Belastingdienst

 

Ten behoeve van de coderingen op de Jaaropgaven 2001 voor de Belastingdienst vragen wij nog uw speciale aandacht voor een aantal nieuwe codes. De belangrijkste is de code voor de auto en het woon-werkverkeer:

 

1.  personen- of bestelauto ter beschikking gesteld  code 01

2.  afspraak gebruik privé-auto     code 02

3.  vervoer vanwege de inhoudingsplichtige    code 03

4.     reiskostenvergoeding woning-werk (vullen wij automatisch in, als u volgnr.26 gebruikt heeft)     code 04

5.     carpoolovergangsregeling toegepast   code 05

 

 

3. Voorbereiding codering kaarten voor de Bedrijfsvereniging

 

Ten behoeve van de coderingen op de Jaaropgaven 2001 voor de Bedrijfsvereniging verzoeken wij u de juistheid van de bij ons bekende gegevens na te gaan. Wij vragen uw bijzondere aandacht voor onderstaande punten:

 

1. Amateurmusici/artiesten voor wie "artiest zijn" geen hoofdberoep is:    code 20

2.  WAO-uitkering via de werkgever, werknemer niet meer in loondienst:

     - werknemer verzekeringsplichtig voor WW, ZW, WAO èn ZFW:    code 25

     - werknemer alleen verzeke­ringsplichtig voor WW, ZW, en WAO:   code 26

3.  Vutter: dit jaar uitsluitend VUT-uitkeringen èn verplicht verzekerd voor ZFW:        code 30

4.  Wet inschakeling werkzoekenden   code 30

5.  Tipgeld (geen fooien)     code 70

 

Indien u bent aangesloten bij BV 15 (Bakkers) of BV 22 (Horeca), dan gelden nog veel meer afwijkende codes.

Wij verzoeken u in dat geval om contact met ons op te nemen. Indien op enkele werknemers een bijzondere code van toepassing is, dan kunt u deze codes aan ons opgeven, zodat wij deze in de vaste stamgegevens kunnen opnemen.

 

 

4. Jaaropgaven aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfs­vereni­ging

 

Indien uw salarisadministratie voor 2001 volledig is verwerkt en u de onder 2 en 3 benodigde codes heeft gecontroleerd, kunt u ons vanaf heden opdracht geven voor het aanmaken van de jaaroverzichten en de jaarkaarten voor de loonopgave aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfsvereniging. Vóór eind januari zullen wij de gegevens aan u doen toekomen.

 

 

5. Nieuwe BIM-codes Bijzonder Tarief

 

Jaarloon      Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder

over 2001     zonder   met     zonder   met

was vanaf     korting     korting     korting     korting

0 tot 5.382          01   11   21          31

5.382 tot 7.502    02   12   22          32

7.502 tot 15.332       03   13          23  33

15.332 tot 27.848   04           14   24   34

27.848 tot 47.746   05           15   25   35

47.746 en hoger   06   16   26          36

 

U dient voor het gebruik van de tabel te beschikken over het "belastbaar jaarloon" van een nieuwe werknemer. Dit loon verkrijgt U ná aftrek van de werknemers-premies voor PP, Vroeg-PP, VUT, WAO-Gat, WW, ZW, WAO, Spaarloon en ná bijtelling van de werkgevers­premie voor de ZFW (eventueel bijdrage werkgever voor een particuliere ziektekosten­verzekering) en van de OHT. Voor reeds in ons bestand opgenomen werk­nemers wordt automatisch zo goed mogelijk de juiste code-BT berekend. Bij werknemers die een gedeelte van het jaar hebben gewerkt, moet het jaarloon verhoudingsgewijs aangepast worden. Omdat daar­voor niet alle gegevens in onze computer bekend zijn, kunnen daarbij wel eens fouten optreden. Zou u bij deze werk­nemers nog een extra controle willen uitvoeren? U kunt daarvoor gebruik maken van het conversie-verslag, dat bij de eerste productie in 2002 zal worden meegestuurd.