BIM - Updatevanmaart2003

 

 

1. Korte vakantie van BIM BV

 

Van donderdag 24 april t/m vrijdag 2 mei zullen wij voor een korte vakantie afwezig zijn.

 

2. Correctie voorschotnota aan de bedrijfsvereniging

 

Wij herinneren u er aan, dat u tijdig een tussentijdse loonsomopgave aan de bedrijfs≠vereniging moet doen, indien in werkelijkheid de som van alle premielonen meer dan 5% afwijkt van de som van alle premielonen van de voorschotnota en het verschil groter is dan of gelijk is aan het aantal premielonen maal ε2269. U moet dat doen binnen drie maanden nadat een wijziging is opge≠treden waardoor uw loonsom wijzigt. U voorkomt daarmede een boete van tenminste 10%. Ten behoeve van de controle kunt u gebruik maken van de bij iedere productie meegeleverde totalen-staat of ons om hulp vragen.

 

3. Nieuwe formulieren voor het invoeren/wijzigen van Stamgegevens Werknemers

 

Wij zullen met de eerstvolgende productie een aangepast "moedervel" voor het invoeren/wijzigen van de Stamgegevens voor Werknemers meesturen. Wij verzoeken u vriendelijk dit originele (gele) formulier te gebruiken om fotokopieŽn van te maken. Bij het maken van kopieŽn van kopieŽn gaat op den duur de leesbaarheid achteruit. Wij hebben tevens de Handleiding, die u op onze internet-site (www.bim-bv.nl, dan "CliŽnten Info" - "Handleiding Salaris≠administratie" - "Handleiding Stamgegevens") kunt raadplegen, geactua≠liseerd.

 

4. Nieuwe ontwikkelingen bij vergoedingen voor particuliere Ziektekostenverzekeringen

 

Veel werkgevers geven een vergoeding aan werknemers die niet verzekerd zijn voor de Ziekenfondswet. Bij werknemers die net onder de ziekenfondsgrens zitten, betaalt de werkgever immers ook nog het werkgeversgedeelte van de premies voor de ZFW (in 2003 is dat ongeveer ε1955). Deze kosten spaart de werkgever uit, als deze werknemer door loons≠verhogingen of andere inkomsten net boven die ziekenfondsgrens uit stijgt. Het voordeel van het geven van dat bedrag in de vorm van een vergoeding voor een particuliere ziektekostenverzekering is gelegen in het feit dat over die vergoeding geen premies voor de sociale verzekeringswetten (meestal ook niet voor pensioen, vut, wao-gat, etc.) zijn verschuldigd.

 

Er bestaan vele varianten, waarop werkgevers de hoogte van die vergoeding vaststellen. Meestal betaalt de werkgever een gedeelte (b.v. 50%) van de premie die de werknemer zelf betaalt. Met dit systeem kan zich de situatie voordoen, dat de werkgever bij twee werknemers met dezelfde baan en hetzelfde salaris soms aan de ene werknemer duizenden guldens meer moet betalen, omdat die ene werknemer gehuwd is en een aantal kinderen heeft, terwijl de andere werkne≠mer alleen voor zichzelf premie betaalt. Daarom kiezen veel werkgevers voor een systeem, waarbij iedere werknemer die niet voor de ZFW is verzekerd, een vast bedrag per jaar (b.v. gelijk aan de maximumbijdrage van de werkgever voor de ZFW) krijgt uitbetaald. Dan kan zich de situatie voordoen, dat die werknemer (b.v. een alleenstaande werknemer) meer ontvangt dan hij daadwerkelijk in totaal aan premie aan zijn ziektekostenverzekering moet betalen, hoewel de kans daarop bij de immer sterk stijgende particuliere ziektekostenpremies niet zo groot is. Die bovenmatige ver≠goeding is strikt genomen volgens de regels niet vrijgesteld van de premies voor de sociale verzekeringswetten (en meestal ook niet voor de premies voor pensioen, vut, wao-gat, etc.). Sedert enige tijd wordt daar wat strenger op gecontroleerd.

 

Sinds kort heeft het UWV ook het standpunt ingenomen, dat vergoeding van het gedeelte van de wettelijke toeslagen (zoals: WTZ en MOOZ) strikt genomen geen vergoedingen voor een ziektekostenverzekering zijn. Bij het berekenen van de maximale grens voor het door u te betalen bedrag moet u die toeslagen van het totale premiebedrag aftrekken. Indien de regeling in uw bedrijf een 50%-regeling is, zal u niet gauw in de problemen komen, zolang die toeslagen niet meer dan 50% van de totale premie bedragen. U bent zelf vrij in het bepalen van de door u te vergoeden premie voor een ziektekostenverzekering. U mag het bovenmatige deel natuurlijk wel gewoon blijven uitkeren, maar moet dat dan als een toeslag op het bruto salaris behandelen.