BIM - Update  van  november  2001

 

1. Tijdig afmelden bij Ziekenfonds bij einde verzekeringsplicht

 

De werknemer is verplicht om zich binnen één week na het einde van de ziekenfondsverzekering af te melden bij het ziekenfonds. Als hij dat niet doet, dan wordt hem een navordering/schadevergoeding opgelegd van NLG 235,30 per maand. Uiteraard kan die afmelding achterwege blijven, als de werknemer direct bij een andere werkgever in dienst treedt. De afmeldingsplicht doet zich ook voor, als de werknemer op grond van zijn loon op 1 november 2001 boven de zieken­fondsgrens (NLG 67.654 of EUR 30.700) uitkomt. Ook u als werkgever moet onmiddellijk bij de uit-dienst-treding het afmeldings­fomulier opsturen naar het ziekenfonds, waar­ u bij de in-dienst-treding van de werknemer de "zieken­fonds­verklaring" naartoe hebt gezonden.

 

2. Controle SoFi-nummers werknemers

 

Wij beginnen langzamerhand met de voorbereidingen van het jaarwerk. Wij verzoeken u daarom na te gaan, of er in uw personeels­bestand werknemers voorkomen, waarvan de SoFi-nummers ontbreken of onjuist zijn. Bij elke productie wordt door ons ná de stamgegevens automatisch een foutenlijst afgedrukt, indien wij onjuistheden constateren in SoFi-nummers (en ook bankrekeningnummers). Ook ontbrekende nummers worden door ons op de lijst gesignaleerd!

 

3. Controle Aansluitidentificatie van de Werkgever

 

Tevens verzoeken wij u na te gaan, of het aansluitingsnummer bij de bedrijfsvereniging (de aansluitidentificatie) juist in het bestand staat. Het nummer wil nog wel eens veranderen (soms een kleine wijziging in het laatste deel van b.v. 0101 in 0102). Het nummer wordt afgedrukt in het werkgeversgedeelte van de stamgegevens.

 

4. Controle Beroepencode en andere codes voor SFB, Detam en BVG

 

Tenslotte verzoeken wij SFB- en Cadans-cliënten aan de hand van de tabellen op onze internet-site (www.bim-bv.nl, knop "Cliënten info", link: "Handleiding Salarisadministratie" en dan optie "5, 6, 7 of 8") na te gaan, of bij alle werk­nemers de juiste beroepsomschrijving en beroepencode staat ingevuld in de stam­gegevens. De beroepen­code staat op het stamgegevens-overzicht vermeld in de laatste posities van de omschrijving van het beroep. Desgewenst kunt u de codes door ons laten controleren en/of aanvullen:

 

003 SFB:          De beroepencode (3 cijfers). De CAO-code. De laatste vier cijfers van het registratie­nummer (volgnr).

018 Cadans:     De beroepencode (2 cijfers). De CAO-code (00 en dan twee cijfers).

023 Cadans:     De beroepencode (2 cijfers). De CAO-code (vier cijfers).

 

5. Herberekening bij laatste loonproductie in december

 

Tenzij wij van u een andere instructie krijgen, zullen wij alle over december aangeboden salarissen op basis van de jaar­cumulatieven gaan herberekenen. Indien bepaalde werk­nemers in december geen loon meer krijgen, zou hun cumulatieve loonberekening niet helemaal goed kunnen zijn. Op het z.g. "controleverslag van cumulatieve cijfers", dat u zonodig na elke loonproduktie ontvangt, kunt u zien voor welke werknemers eventueel nog een aparte herberekening nodig is.