BIM - Update  van  oktober  2000

 

1. Nogmaals: Website BIM BV

 

Vanaf heden kunt u  BIM - Update  ook via onze website lezen: www.bim-bv.nl. Als u op de homepage klikt op de link naar vaste cliënten informatie kunt u zowel de laatste versie van alle handleidingen on-line raadplegen, als ook alle nog relevante informatie uit de laatste  BIM - Update's  nalezen. Zie voor meer informatie over onze website onze vorige BIM - Update of (uiteraard) onze website zelf.

 

Omdat wij overwegen om in de toekomst de door ons te geven informatie in plaats van via  BIM - Update,  ook via onze website te publiceren, verzoeken wij u nogmaals vriendelijk om een eventueel e-mail-adres van uw organisatie (per e-mail) aan ons door te geven. U kunt dan meestal eerder over deze informatie beschikken.

 

Wij vernemen gaarne uw reactie op onze website, zodat wij rekening kunnen houden met uw opmerkingen en daarmee de vormgeving en de op onze website gegeven informatie zo mogelijk kunnen aanpassen.

 

U kunt ook gebruik maken van ons nieuwe e-mail-adres:  directie@bim-bv.nl  voor het doorgeven van allerlei berichten i.p.v. per fax of per post. Wij zullen onze elektronische brievenbus meestal 's-morgens vroeg legen.

 

2. Loon voor de Ziekenfondsgrens voor 2001

 

De loongrens (dat is het vast overeengekomen loon op jaarbasis dat geldt op 1 november 2000) voor de verplichte Ziekenfondsverzekering in 2001 zal ¦65.700 bedragen. Indien uw werknemer ongewild boven de ziekenfondsgrens zou uitkomen ten gevolge van een loonsverhoging, dan kunt u ervoor kiezen die verhoging pas ná 1 november 2000 te laten ingaan. Desgewenst kunt u natuurlijk ook het tegenovergestelde bereiken door een salarisverhoging al op 1 november 2000 toe te kennen, zodat uw werknemer juist bóven die grens uit zal komen. (Zie ook artikel 5 van BIM - Update van juni 2000).

 

3. Tussentijdse loonopgave aan de bedrijfsvereniging

 

Wij herinneren u eraan, dat u vóór 31 december 2000 een tussentijdse loonsom­opgave aan de bedrijfsvereniging moet  doen, indien u verwacht, dat het premieloon, per sociale verzekeringswet, meer dan 5% en ten minste ¦5.000 hoger is dan het premieloon waarop de voorschotnota is gebaseerd. Eigenlijk moet u binnen drie maanden, nadat een wijziging is opgetreden waardoor  uw loonsom wijzigt, een melding aan de bedrijfsvereniging doen. U voorkomt daarmede een opgelegde boete van tenminste 10%. Ten behoeve van uw controle kunt u nu ook gebruik maken van de bij iedere productie meegeleverde "TOTALEN-STAAT". U kunt dan door extrapolatie een redelijk nauwkeurige schatting maken van het te verwach­ten jaar­totaal van de premielonen en deze vergelijken met de premielonen op de voorschotnota. Desgewenst kunt u de voorschotnota door ons laten controleren.

 

4. Controle SoFi-nummers werknemers

 

Wij beginnen langzamerhand met de voorbereidingen van het jaarwerk. Wij verzoeken u daarom na te gaan, of er in uw personeels­bestand werknemers voorkomen, waarvan de SoFi-nummers ontbreken of onjuist zijn. Bij elke productie wordt door ons ná de stamgegevens automatisch een foutenlijst afgedrukt, indien wij onjuistheden constateren in SoFi-nummers (en ook bankrekeningnummers). Ook ontbrekende nummers worden door ons op de lijst weergegeven!

 

5. Controle Aansluitidentificatie van de Werkgever

 

Ook verzoeken wij u na te gaan, of het aansluitingsnummer bij de bedrijfsvereniging (de aansluitidentificatie) juist in het bestand staat. Dit nummer wordt afgedrukt in het werkgeversgedeelte van de stamgegevens.