BIM - Update  van  oktober  2001

 

1. Verhoging loongrens voor verplichte ZFW-verzekering voor 2002

 

De loongrens (dat is het vast overeengekomen loon op jaarbasis dat geldt op 1 november 2001) voor de verplichte Ziekenfondsverzekering in 2002 zal NLG 67.654 (EUR 30.700) bedragen. Indien uw werknemer ongewild bóven de ziekenfondsgrens zou uitkomen ten gevolge van een loonsverhoging, dan kunt u ervoor kiezen die verhoging pas ná 1 november 2001 te laten ingaan. Desgewenst kunt u natuurlijk ook het tegenovergestelde bereiken door een salarisverhoging al op 1 november 2001 toe te kennen, zodat uw werknemer juist bóven die grens uit zal komen.

 

Het is sterk aan te bevelen om in oktober eens in uw werknemers-bestand na te gaan, welke werknemers volgend jaar voor wijziging van de verzekeringsplicht in aanmerking komen. Uw werknemer moet immers voldoende tijd hebben een ziektekostenverzekeringsmaatschappij uit te zoeken en zonodig kunt u, als uw werknemer net over de grens valt en daardoor wel erg veel nadeel heeft, nog een en ander met hem regelen om zodoende de overgang uit te stellen.

 

2. Vergoedingen voor particuliere Ziektekostenverzekeringen

 

Veel werkgevers geven een vergoeding aan werknemers die niet verzekerd zijn voor de Ziekenfondswet. Bij werknemers die net onder de ziekenfondsgrens zitten, betaalt de werkgever immers ook nog het werkgeversgedeelte van de premies voor de ZFW (in 2001 was dat ongeveer NLG 3686). Deze kosten spaart de werkgever uit, als deze werknemer door loonsverhogingen of andere inkomsten net boven die ziekenfondsgrens uit stijgt. Het voordeel van het geven van dat bedrag in de vorm van een vergoeding voor een particuliere ziektekostenverzekering is gelegen in het feit dat over die vergoeding geen premies voor de sociale verzekeringswetten (meestal ook niet voor pensioen, vut, wao-gat, etc.) zijn verschuldigd.

 

Er bestaan vele varianten, waarop werkgevers de hoogte van die vergoeding vaststellen. Meestal betaalt de werkgever een gedeelte (b.v. 50%) van de premie die de werknemer zelf betaalt. Met dit systeem kan zich de situatie voordoen, dat de werkgever bij twee werknemers met dezelfde baan en hetzelfde salaris soms aan de ene werknemer duizenden guldens meer moet betalen, omdat die ene werknemer gehuwd is en een aantal kinderen heeft, terwijl de andere werknemer alleen voor zichzelf premie betaalt. Daarom kiezen veel werkgevers voor een systeem, waarbij iedere werknemer die niet voor de ZFW is verzekerd, een vast bedrag per jaar (b.v. gelijk aan de maximumbijdrage van de werkgever voor de ZFW) krijgt uitbetaald. Dan kan zich de situatie voordoen, dat die werknemer (b.v. een alleenstaande werknemer) meer ontvangt dan hij daadwerkelijk aan premie aan zijn ziektekostenverzekering moet betalen, hoewel de kans daarop bij de immer sterk stijgende particuliere ziektekostenpremies niet zo groot is. Die bovenmatige vergoeding is strikt genomen volgens de regels niet vrijgesteld van de premies voor de sociale verzekeringswetten (en meestal ook niet voor de premies voor pensioen, vut, wao-gat, etc.). Sedert enige tijd wordt daar wat strenger op gecontroleerd. U mag het bovenmatige deel natuurlijk wel gewoon blijven uitkeren, maar moet dat dan als een toeslag op het bruto salaris behandelen.

 

3. Denkt u eraan om tijdig nog een eventuele correctie voor de voorschotnota van de bedrijfsvereniging op de sturen ?!   (zie punt 3 van BIM - Update van juli 2001)