BIM - Update  van  oktober  2002

 

1. Nieuwe Loonstroken

 

U heeft waarschijnlijk al gemerkt, dat wij onze loonstroken hebben vernieuwd. In de eerste plaats zal het printen gebeuren door een laserprinter, waardoor wij vanaf nu altijd dezelfde donkerzwarte afdrukkwaliteit kunnen garanderen.

 

In de tweede plaats hebben wij een strakkere indeling gemaakt, waardoor de strook beter leesbaar zal zijn.

 

In de derde plaats hebben wij een aantal gegevens extra aan de kop toegevoegd. Indien van toepassing worden nu ook de inhoudingspercentages voor ouderdoms-en nabestaandenpensioen (OP/NP), vut-regeling of vroegpensioen (VU/VP), WAO-gat-regeling en Sociaal Fonds op de strook vermeld, indien die inhoudingen voor een werknemer van toepassing zijn.

Ook worden ziekte- en verlofdagen/uren alleen afgedrukt, indien die andere waarden dan nul bevatten.

 

Tenslotte is de ruimte rond de naam- en adresgegevens zodanig vrijgemaakt, dat u de strook probleemloos in een venster­envelop kunt (laten) stoppen.

 

2. Verhoging loongrens voor verplichte ZFW-verzekering voor 2003

 

De loongrens (dat is het vast overeengekomen loon op jaarbasis dat geldt op 1 november 2002) voor de verplichte Ziekenfondsverzekering in 2003 zal waarschijnlijk ε31.750 bedragen. Indien uw werknemer ongewild bóven de zieken­fondsgrens zou uitkomen ten gevolge van een loonsverhoging, dan kunt u ervoor kiezen die verhoging pas ná 1 november 2002 te laten ingaan. Desgewenst kunt u natuurlijk ook het tegenovergestelde bereiken door een salaris­verhoging al op 1 november 2002 toe te kennen, zodat uw werknemer juist bóven die grens uit zal komen.

 

Het is sterk aan te bevelen om in oktober eens in uw werknemers-bestand na te gaan, welke werknemers volgend jaar voor wijziging van de verzekeringsplicht in aanmerking komen. Uw werknemer moet immers voldoende tijd hebben een ziekte­kostenverzekeringsmaatschappij uit te zoeken en zonodig kunt u, als uw werknemer net over de grens valt en daardoor wel erg veel nadeel heeft, nog een en ander met hem regelen om zodoende de overgang uit te stellen.

 

3. Correctie voorschotnota aan de bedrijfsvereniging

 

Wij herinneren u er nogmaals aan, dat u tijdig een tussentijdse loonsomopgave aan de bedrijfs­vereniging moet doen, indien het premieloon per sociale verzekeringswet meer dan 5% en ten minste ε 2269 hoger is dan het premieloon waarop de voorschotnota is gebaseerd. U moet dat doen binnen drie maanden nadat een wijziging is opge­treden waardoor uw loonsom wijzigt. U voorkomt daarmede een boete van tenminste 10%. Het is gebleken, dat de bedrijfsverenigingen na jarenlange dreigementen nu daadwerkelijk officiële waar­schuwingen en flinke boetes gaan uitdelen. Helaas blijken ook enkele van onze cliënten (ondanks onze regelmatige waarschuwingen in BIM ‑ Update) door deze boetes te zijn getroffen. Neem derhalve tijdig maatregelen en zorg voor een aangepaste voorschotnota. De over 2001 aan de bedrijfs­vereniging toegezonden jaaropgave wordt niet als zodanig beschouwd! Ten behoeve van de controle kunt u gebruik maken van de bij iedere productie meegeleverde totalen-staat of ons om hulp vragen.

 

4. Telefonische bereikbaarheid

 

Bij afwezigheid schakelen wij onze telefoon door naar onze telefoondienst. Schroomt u vooral niet om in spoedgevallen gebruik te maken van onze Mobiele telefoon en/of Voice-mail:  06 10 - 397 263. Indien u een boodschap achterlaat zullen wij u zo spoedig mogelijk terug bellen. Hetzelfde doen wij uiteraard, indien u aan de telefoniste van de telefoon­dienst uw naam en nummer doorgeeft.