Handleiding Stamgegevens Salarisadministratie

 

Omschrijving         Toelichting

 

Nieuw                     X = nieuwe werknemer,

                             

Wijziging                 X = wijziging reeds ingevoerde werknemer.

 

Cliëntnummer          Uw cliëntnummer (altijd invullen!)

 

Persoonsnummer     Het vaste persoonsnummer van een werknemer (altijd invullen!). Bij nieuwe werknemers is dat door Uzelf in te delen. Gebruik bij voorkeur de tabel met naam coderingen

 

Naam + voorletters   Eerst de achternaam, dan de voorletters aaneengesloten zonder punten, vervolgens voorvoegsels als "van der", etc.

 

Straat + huisnr.        Straatnaam plus huisnummer van het verblijfsadres van de werknemer. Spatie tussen straatnaam en nummer; “-“ tussen nummer en toevoegsels.

 

Postcode                Postcode van bovenvermeld adres.

 

Woonplaats             Plaats van bovenvermeld adres.

 

M/V                        M = man; V = vrouw.

 

SoFi-nummer           SoFi-nummer van de werknemer (Belangrijk: vul dit altijd in: staat ook op paspoort van een werknemer. Maak daarvan altijd een fotokopie!)

 

Geboortedatum        Volgorde: dag‑maand‑jaar (DDMMJJJJ).

 

Uren per week         Aantal uren, dat de werknemer per week werkt. Mag ook een gemiddeld aantal uren zijn. Wordt gebruikt bij vaststelling uurloon en/of subsidieberekening Lage Lonen.

 

Dagen per week       Aantal dagen, waarop de werknemer werkt. Als de werknemer op een dag b.v. één uur werkt, dan geldt dat als een hele dag.

 

Afdeling                   Indien de loonjournaalpost per afdeling gesplitst dient te worden, dan de werknemers d.m.v. een afdelings­nummer indelen.

 

Beroep / Functie      Beroep van de werknemer. Zoveel mogelijk CAO-omschrijving gebruiken.

 

Code beroep            U kunt hier de door de diverse bedrijfsverenigingen op de jaaropgave te vermelden beroepencode vermelden. Raadpleeg zonodig de Cadans(oud-Detam)-tabel of de Cadans(oud-BVG)-tabel

 

P(ostg)                    Alleen een “P” invullen als het rekeningnummer een postgironummer is. Leeg laten bij een banknummer.

                             

Rekeningnummer     Volledig bankrekeningnummer van de werknemer. Postgironummer rechts aansluiten met voorloopnullen.

 

Datum in dienst       Datum (DDMMYYY) van indiensttreding van de werknemer. Let op naadloze aansluiting bij en vorige baan: van belang voor ZFW-verzekering!

 

Datum uit dienst      Datum (DDMMYYYY) van uitdiensttreding van de werknemer (= laatste dag van het tijdvak waarin de arbeidsverhouding met de werknemer heeft bestaan). Kan ook via ponsconcept "loonslipprogramma" opgegeven worden. Indien ingevuld wordt bij elke salarisberekening van deze werknemer een cumulatieve herberekening uitgevoerd. Code "99999999" als DUD houdt voor deze werknemer de cumulatieve herberekening tegen, indien alle overige werknemers wel herberekend worden. Herberekening vindt standaard plaats bij laatste productie van het jaar.

 

Tabel                      1 = kwartaaltabel

                              2 = maandtabel

                              3 = 4 wekentabel

                              5 = dagtabel

                              7 = maandmiddelingstabel

 

Loonheffings-           Voor elk kwartaal de tariefgroep invullen:

korting                    01 = tariefcode 0,: geen loonheffingskorting toegepast (werknemer heeft bijvoorbeeld nog en andere baan).

                              10 = tariefcode 1: wel loonheffingskorting toegepast (werknemer moet een loonbelastingverklaring hebben ingevuld!).

                              90 = geen inhouding loonbelasting.

 

(Datum-1)                Wordt door BIM ingevuld.

 

(LH-1)                     Wordt door BIM ingevuld.

 

BT code                  Code bijzonder tarief volgens tabel.

 

Sp-Lh.                     1 = "14‑jarigen" regeling (geen OHT)

                              2 = 65 jaar of ouder

                              3 = Wet Kaderregeling Arbeidsinpassing (Vermeend/Moor)

                              4 = Belastingtarief van 25%

                              6 = Uitsluitend belastingplichtig èn tarief van 25%

 

Auto Zk                   1 = Personen- of bestelauto ter beschikking gesteld

                              2 = Afspraak privé-gebruik auto

                              6 = Bijtelling privé-gebruik bestelauto 10%

                              7 = Bijtelling privé-gebruik bestelauto 2,5%

                              8 = Eindheffing bestelauto

 

Verv.Wg.                 3 = woon-werkverkeer wordt door de werkgever verzorgd (zie voor een uitgebreide toelichting de "handleiding voor loonbelasting en premieheffing" van de belastingdienst).

                              5 = Carpoolregeling toegepast

 

B/N                         B = Basisloonbedragen 01 t/m loon 07 zijn bruto

                              N = Basisloonbedragen 01 is netto (basisloonbedrag 02 t/m basisloonbedrag 07 kunnen niet meer gebruikt worden).

 

ZFW                       0 = niet verplicht verzekerd voor het ziekenfonds.

                              1 = wel verplicht verzekerd voor het ziekenfonds.

 

WE-fr.                     0 = geen inhouding WE (b.v. DGA’s en stagiaires!).

                              1 = franchise is standaard.

                              2 = franchise t.b.v. vakantiebon (20 of meer dagen).

                              3 = franchise t.b.v. vakantiebon (minder dan 20 dagen).

                              4 = franchise speciaal.

                                                   

WAO + WA cde      Code (is meestal gelijk aan uw cliëntnummer) voor tabel voor premie­percentages WA en WAO. (990 = geen inhoudingen, b.v. DGA’s en Stagiaires).

 

Pens.code               Pensioencode (OP/NP: Ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen) .

 

Vu/Vp code             Code VUT- / Vroegpensioentabel.

 

WAO-gat code         Code WAO-gattabel.

 

Soc.f.code               Code "Sociaal fonds"-tabel (heeft niets met Sociaal Fonds Bouwnijverheid te maken!).

 

Basisloon 01 ü         Standaard basisloonbedragen normaal tarief.

Basisloon 02 ï         Let op code B (bruto) of N (netto: alleen voor Loon 01) in vakje B/N.

Basisloon 03 ý         Vaste SV-code in het vakje ernaast vermelden, anders leeg laten.

Basisloon 04 ï        

Basisloon 05 þ         Betekenis van meest gebruikte SV‑codes:

                              7 = 1 + 2 + 4: geen WE/WAO/WA: alleen ZFW (b.v. stagiaires!).

                              F = 1 + 2 + 4 + 8: helemaal geen inhoudingen (b.v. DGA’s)

                              Z = vergoedingsbedrag voor een particuliere ziektekostenverzekering.     

                              8 = op het loonbedrag wordt geen ZFW ingehouden.

                              Betekenis van overige SV‑codes:

                              1 = op het loonbedrag wordt geen WE ingehouden.

                              2 = op het loonbedrag wordt geen WAO ingehouden.

                              4 = op het loonbedrag wordt geen WA ingehouden.

                              3 = 1 + 2: geen WE/WAO.

                              5 = 1 + 4: geen WE/WA.

                              6 = 2 + 4: geen WAO/WA.

                              9 = 1 + 8: geen WE/ZFW.

                              A = 2 + 8: geen WAO/ZFW.

                              B = 1 + 2 + 8: geen WE/WAO/ZFW: alleen WA.

                              C = 4 + 8: geen WA/ZFW.

                              D = 1 + 4 + 8: geen WE/WA/ZFW: alleen WAO.

                              E = 2 + 4 + 8: geen WAO/WA/ZFW: alleen WE.

                              G = code "F" èn geen PP, VUT, WAO-gat, SF.

                              S = Regeling voor Schadeloosstellingen.

 

Uurloon bijz.tarief     Invullen, indien via de volgnummers tarief 11 t/m 19 van het loonslipprogramma in de rubriek "uren" een aantal uren en in de rubriek "uurloon" een toe toe passen percentage wordt ingevuld.

 

Vakantiebon /          Belastbaar gedeelte van de vakantiebon of loon in natura; standaard looncompo­nent (oproepen met volgnummer 08).

Loon in natura

 

Reiskosten W-W     Alleen gebruiken voor Reiskostenvergoedingen voor Woon-Werkverkeer. Als u de exacte afstand (enkele reis) in de volgende rubriek invult, dan zoeken wij er het bijbehorende bedrag bij.

 

Pensioenpremie       Standaard bedrag voor inhouding pensioen (OP/NP) premie (oproepen met volgnummer 09).

 

VUT/VP premie        Standaard bedrag voor VUT/VP-premie (oproepen met volgnummer 89).

 

WAO-gat premie      Standaard bedrag voor WAO-gat premie (oproepen met volgnummer 90).

 

Onbelast 21 ü          Standaard onbelaste bedragen. Indien van een inhouding sprake 

Onbelast 22 ý          is dan in het vakje "min" een "-" invullen. Anders blanco

Onbelast 23 þ          laten. De onbelaste bedragen volgens code 21 t/m 25 worden gecumuleerd.

 

Onbelast 29 }           Standaard onbelaste bedragen. De onbelaste bedragen volgens code 27 t/m 30 worden gecumuleerd.

Onbelast 30 }           Code 30 zo veel mogelijk voor inhouding van voorschotten gebruiken. Gebruik van code 30 voor inhouding van voorschotbetalingen is verplicht, indien van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt om betaalopdrachten van voorschotbetalingen door ons te laten vervaardigen.

 

P(ostg)                    Alleen een “P” invullen als het 2e-rekeningnummer een postgironummer is. Leeg laten bij een banknummer.

                             

2e-rekeningnummer  Volledig 2e-bankrekeningnummer van de werknemer. Postgironummer rechts aansluiten met voorloopnullen. Te betalen bedrag oproepen via volgnummer 62.

 

Vakantieuren           Aantal vakantieuren (cumulatief tegoed) vanaf heden. Rekening houden met 2 cijfers achter de komma. Bijhouden via mutaties op ponsconcept "loonslipprogramma".

 

Volgnummer BV      Dit nummer (links aansluiten) vormt, indien vereist, samen met de geboortedatum het complete volgnummer van de bedrijfsvereniging voor de werknemer.

 

Horeca PH&C          Speciale code voor sector Horeca Algemeen en Horeca Catering die aangeeft of werknemer onder Pensioenfonds Horeca & Catering valt.

 

Horeca SOHOR       Speciale code voor sector Horeca Algemeen en Horeca Catering die aangeeft of werknemer onder de SOHOR-regeling valt.

 

P(ostg)                    Alleen een “P” invullen als het 3e-rekeningnummer een postgironummer is. Leeg laten bij een banknummer.

                             

3e-rekeningnummer  Volledig 3e-bankrekeningnummer van de werknemer. Postgironummer rechts aansluiten met voorloopnullen. Te betalen bedrag oproepen via volgnummer 63.

 

Spec.aand. BV        U kunt hier speciale codes invullen die door sommige bedrijfsverenigingen op de jaaropgaven gevraagd worden in de rubriek: "code spec. aand.":

                              01 = vakantiebonnen tot 20 dagen (Wordt door BIM ingevuld n.a.v. de code voor de WE-franchise).                     

                              02 = vakantiebonnen van 20 of meer dagen (Wordt door BIM ingevuld n.a.v. de code voor de WE-franchise).

                              20 = Hoofdberoep van betrokkene is geen artiest (alleen voor BV 022 en 026).

                              25 = WAO-uitkering, werknemer verzekeringsplichtig voor de WW, ZW, WAO en ZFW.

                              26 = WAO-uitkering, werknemer verzekeringsplichtig voor de WW, ZW, en WAO.

                              30 = Werknemer geniet alleen een VUT-uitkering en is verplicht verzekerd voor de ZFW.

                              30 = Werknemer heeft voorbereidingsovereenkomst in kader van WIW en is verplicht verzekerd voor de ZFW.

                              35 = Ambtenaar met loon beneden ZFW-grens en niet vallend onder publiekrechtelijke ziektekostenverzekering.

                              36 = Wachtgelder die verzekerd voor de ZFW is.

                              60 = Aanvullende bijstandsuitkering voor personen van 65 jaar en ouder

                              70 = Tipgeld (geen fooien).

 

Afw.CAO                 Alleen invullen, indien de CAO-code van een enkele werknemer afwijkt van de code die in de algemene basis stamgegevens van het bedrijf is vermeld. Deze code is van belang voor PIEN- en Cadans-aangiftes. Raadpleeg zonodig de CAO-code tabel Cadans (oud-Detam) of de CAO-code Cadans (oud-BVG)

 

 

Tabelcode               2 = Groene Tabel. Anders wordt automatisch "1" = witte tabel" aangenomen

                              3 = Tabel voor Binnenlandse artiesten

                              4 = Tabel voor Buitenlandse artiesten

 

GBF-Sorteercode     Code speciaal voor o.a. overzicht voor de Grafische Bedrijfsvereniging

 

N.B. De standaard loonbedragen en/of componenten worden alleen verwerkt, indien ze via volgnummers van het loonslipprogramma worden opgeroepen.

 

Datum van laatste wijziging van deze handleiding: 12 september 2003.