«

         

Tarieven - Incasso

Buitengerechtelijke fase
Zodra wij een opdracht voor een incasso-zaak ontvangen, trachten wij middels de volgende acties de debiteur tot betalen te manen:
• Aanmaningsbrieven, in eerste instantie driemaal;
• Telefonisch contact;
• Eventueel betalingsregeling;
• Opvragen informatie en/of uittreksel Kamer van Koophandel.
Ons tarief voor deze handelingen is 25% over de eerste €250 van de hoofdsom, 20% over de volgende €250 van de hoofdsom en 15% over het meerdere. Indien de hoofdsom minder dan €100 is, wordt een tarief van €25 gehanteerd.

Gerechtelijke fase
Indien bovenvermelde acties geen oplossing bieden, zal na overleg met de cliλnt een juridische procedure worden gestart.
• Voor het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding geldt een tarief van €100. Indien er bij verstek vonnis wordt gewezen, zijn er geen verdere kosten aan verbonden, behalve de door een deurwaarder aan ons in rekening gebrachte kosten. Een verstekvonnis wordt gewezen, indien de wederpartij (de debiteur) geen verweer voert
• Voert de debiteur wel verweer, dan zal op dit verweer gereageerd moeten worden. Iedere reactie wordt een incident genoemd. Indien er nadere incidenten volgen, zal per incident €100 in rekening worden gebracht.
• Indien een mondelinge zitting ingelast wordt, zal daarvoor een tarief van €150 per zitting worden gerekend.

Faillissement
Mocht het faillissement van de debiteur zijn aangevraagd, dan zal door ons tegen een tarief van €25 een vordering ter verificatie bij de curator worden ingediend.

Verhaal op debiteur
Uiteraard zullen wij alle buitengerechtelijke tarieven naast de hoofdsom en de wettelijke rente over deze hoofdsom op de debiteur verhalen.

Administratiekosten
Biedt de debiteur geen verhaal of krijgt de debiteur in een gerechtelijke procedure zijn gelijk, dan zullen aan de cliλnt naast eventuele procedurele kosten ook nog administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen voor vorderingen tot €250: €25, voor vorderingen tot €500: €50 en voor vorderingen boven €500: €75.

Overige kosten
Het aanvragen van een uittreksel uit het bevolkingsregister, dan wel uit het register van de Kamer van Koophandel kost €15.

Onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: GV 3903, zijn van toepassing op al onze transacties en worden geacht deel uit te maken van alle door ons aangegane overeenkomsten.


Terug naar vorige pagina