BIM - Update  van  juni  2000

 

1. Boetes bij opvoeren van z.g. "Anoniemen"

 

Vanaf 1999 wordt bij het verlonen aan z.g. "anonieme" werknemers naast het extra zware tarief van 60% loonheffing en het verlies van franchisebedragen, ook nog eens standaard een boete opgelegd van 25% tot 100% van de premie. De boete wordt opgelegd over het reeds verhoogde premiebedrag!

 

2. Wijziging verzekeringsplicht in dezelfde dienstbetrekking

 

Als de verzekeringsplicht tijdens het jaar is gewijzigd, moet u altijd een melding sociale verzekeringen (MSV) insturen. Door de wijziging ontstaan twee perioden waarover afzonderlijk een jaarloonopgave moet worden gedaan. Hetzelfde geldt voor beëindiging van premievrijstelling van bijvoorbeeld gemoedsbezwaarde werknemers en van werk­nemers waarop de Wet bevordering arbeidsinpassing (voorheen de Wet Vermeend/Moor) van toepassing is. U moet derge­lijke gevallen altijd duidelijk aan ons melden. Wij moeten dan voor zo'n werknemer een nieuw mannummer aanmaken.

 

Voorbeeld 1 Een stagiaire (geen verzekeringsplicht voor de Werkloosheidswet) komt in dienst op 1 februari. U stuurt hiervoor een MSV in. Per 1 juni komt de stagiaire in vaste dienst. Vanaf die datum bestaat dus een verzekeringsplicht voor alle wetten. Ook dit meldt u met een MSV. Over beide perioden moet een aparte jaarloonopgave worden ingediend.

 

Voorbeeld 2 Een werknemer heeft een dienstbetrekking met een overeengekomen vast loon van ¦52.000. Per 1 augustus neemt hij er een dienstbetrekking bij, waarin hij een vast loon van ¦20.000 per jaar ontvangt. Vanaf 1 augustus is deze werkne­mer niet meer verzekerd voor de ZFW. Bepalend in deze situatie is namelijk het overeengekomen vaste loon uit beide dienstbetrekkingen op het moment waar­op de tweede dienstbetrekking aanvangt. Deze wijziging in de verzekeringsplicht meldt u met een MSV. Over beide perioden moet een afzon­derlijke jaarloonopgave ingediend worden.

 

N.B.  Als een dienst­betrekking één of meerdere keren is onderbroken en de werkne­mer was voor elke afzonderlijke periode voor dezelfde wetten verzekerd, kan met één (samengetelde) jaarloonopgave worden volstaan.

 

3. Ziekenfondswet

 

Wij zijn in een aantal gevallen veel te laat op de hoogte gesteld van het niet meer of juist wel weer verzekerd zijn volgens de ziekenfondswet. Bepalend is het vaste (gegarandeerde) loon dat geldt op 1 november van het voorgaande jaar of op het moment van indiensttreding. Wij stoppen een werknemer nooit automatisch in het ziekenfonds of halen hem er weer uit, aangezien wij niet altijd zeker kunnen weten, welk deel van het maandloon tot het vaste loon behoort. Bij het nieuwe loonjaar in januari doen wij u altijd een overzichtslijst toekomen, waarop de door ons geregistreerde verzekeringsplicht staat aangegeven. Wij verzoeken u deze lijst altijd goed na te kijken en eventuele wijzigingen aan ons (en aan uw werknemer!!!) door te geven.

Het is echter sterk aan te bevelen om in oktober eens in uw werknemers-bestand na te gaan, welke werknemers volgend jaar voor wijziging van de verzekeringsplicht in aanmerking komen. Uw werknemer moet immers voldoende tijd hebben een ziekte­kostenverzekeringsmaatschappij uit te zoeken en zonodig kunt u, als uw werknemer net over de grens valt en daardoor wel erg veel nadeel heeft, nog een en ander met hem regelen om zodoende de overgang uit te stellen.