BIM - Update  van  maart  2000

 

Vergoeding van telefoonkosten van werknemers

 

Vergoeding van een gedeelte van de telefoonrekening is nog steeds mogelijk, mits de werk­nemer zelf maar ¦41 (1999: ¦44,50) voor zijn rekening neemt, of als loon in natura uitgekeerd krijgt.

 

Telefoonaansluiting of telefoonapparatuur

Als de werkgever de werknemer een telefoonaansluiting of telefoonapparatuur verstrekt, behoort de waarde in het economische ver­keer van die aansluiting of apparatuur tot het loon. Een vergoeding voor die kosten behoort altijd geheel tot het loon. De verstrekking van of een vergoeding voor de aansluitkosten voor een tweede aansluiting voor uitsluitend fax of modem ten behoeve van de dienst­betrekking zijn geheel vrijgesteld.

 

Abonnementskosten van de eerste telefoonaansluiting

Bij abonnementskosten moet onderscheid gemaakt worden tussen het verstrekken van het abonnement en het vergoeden van de abonnementskosten. In het eerste geval staat de telefoonnota op naam van de werkgever, in het tweede geval op naam van de werknemer.

 

Als de telefoonnota op naam van de werkgever staat, betaalt hij meestal de gehele nota, dus inclusief de gespreks­kosten. In dat geval moet de werkgever elke maand ten minste ¦41 als loon in natura bij het loon van de werknemer tellen. Als de werk­nemer een bijdrage verschuldigd is aan de werkgever, mag die bijdrage van de bijtelling worden afgetrokken. De bijtelling kan echter nooit negatief worden. Als het privé-gebruik van de werknemer hoger is dan ¦55 moet ook het werkelijke privé-gebruik tot het loon worden gerekend.

 

Als de telefoonnota op naam van de werknemer staat, mag de werkgever de abonnementskosten niet onbelast vergoeden. Wel gaat het in de praktijk vaak zo, dat, als de werkgever de gehele telefoonnota aan de werknemer vergoedt, hetzij ¦41 voor rekening van de werknemer blijft, hetzij ¦41 als loon in natura in aanmerking wordt genomen. Belasting­dienst en Uitvoeringsinstellingen plegen hier­mee soms, uit praktische overwegingen, akkoord te gaan. Een precieze inspecteur kan zich echter op het standpunt stellen, dat slechts de zakelijke telefoongesprekken onbelast vergoed mogen worden. In dat geval zal de hoogte van die zakelijke telefoongesprekken vastgesteld moeten worden.

 

Gesprekskosten

De werkgever mag alle zakelijke gesprekskosten van de werknemer onbelast vergoeden. Daarentegen mogen de privé-gesprekskosten niet onbelast vergoed worden. De werkgever zal tegenover de Belastingdienst en Uitvoe­ringsinstelling wel aannemelijk moeten maken, dat het gaat om zakelijke gesprekskosten, zoals overigens bij alle kosten­vergoedingen.

 

Tweede (mobiele) telefoon

Als de werkgever de werknemer een tweede telefoon ter beschikking stelt (dus geen vergoeding voor ...), gelden andere regels dan voor de eerste telefoon. Veelal zal de tweede telefoon een mobiele telefoon zijn. De waarde van een aan de werknemer ter beschikking gestelde tweede telefoon die geheel of nagenoeg geheel ten behoeve van de dienst­betrekking wordt gebruikt, is nihil. De term "geheel of nagenoeg geheel" betekent 90% of meer. Als de werk­nemer ook privé gebruik maakt van die telefoon en als dat gebruik minder dan 10% is, vindt bij hem geen loon­heffing plaats.

 

Abonnementskosten en de zakelijke "gespreks"-kosten voor een tweede aansluiting voor uitsluitend fax of modem ten behoeve van de dienstbetrekking zijn geheel vrijgesteld.

 

 

Hoe precies met ISDN en Internet-kosten moet worden omgegaan is niet duidelijk. Vooralsnog lijkt het erop, dat dezelfde regels als voor telefoonverkeer zullen gelden. Vanaf 2001 zullen de regels weer anders zijn.